Peter Slager |

24 november 2016

Slik

Artwork & fotografie: monotypes.nl & kluijfhout.com

Bestel Vinyl / CD

01

Windstil

Tekst

Windstil

Ik oopte op de wind
Dat n mn douwen zou zoas da kon as kind
Dat n vrolijk op zou steken as ik ier bin
Dat n mn trug zou brienge nae een nieuw begin

Mar ooo ut is windstil
Ooo t is ier windstil

Aeolus zie mn hae
Ie is prachtig zo n dae te wachten staet
Heduldig kiekt n op de polder uut
Ie kiek naerehest op trug en naerehest nae vooruut

Wan oooo ut is windstil
Oooo t is ier windstil

Ik za motte loape in mn eihe pas
Ik kan alleen ma zienge over oe t ier was
Ooo ooo ooo ik bin wir even trug
Ooo ooo ooo ooo

De kaerekklokke luudt
Ik dienke an Sint Arjoan en zn besluut
Dr bin van die momenten dat je waereld zo verschuuft
Ma t is rustig op Dereister k dienke da k nog even bluuf

En oooo ut is windstil
Oooo t is ier windstil

Ik za motte loape in mn eihe pas
Ik kan alleen ma zienge over oe t ier was
Ier kom ik vandaen, uut t stugge vlas
Ier stae nog mn schoenen en ier ang mn jas
Ooo ooo ooo ik bin wir even trug
Ooo ooo ooo ooo

Ik oopte op de wind…

02

As Dn Diek Straks Breekt

Tekst

As Dn Diek Straks Breekt

Ik kieke nae binne en ik zie mn uus
Benauwd vo wa hae komme ma ik bin ier tuus
Ik dienke an mn vrouwe, oe ze nae mn keek
Ma ik weet wae dat ze straks om henade smeekt

Oooo, as dn diek straks breekt
Oooo, as dn diek straks breekt

Mn kwaeme aolemaele alleen te staen
Ieder vo zn eihe, een beter bestaen
Op de laehe klei, die ajje t goed bekeek
Niemand redde kan ier in deze streek

Oooo, as dn diek straks breekt
Oooo, as dn diek straks breekt

Ik kieke nae buute en ik zie de zee
Daevo is een maes toch nooit gereed
Ik kieke nae mn vrouwe en ze zie liekbleek
t Za mn toch benieuwe of ze t ok uutspreekt

Oooo, as dn diek straks breekt
Oooo, as dn diek straks breekt

Zo komme mn toch bie mekoare te staen
Iedereen wil waeg, ma durf niet te haen
En mn ore oe dn domenie preekt
En voor ons aolemaele om henade smeekt

Oooo, as dn diek straks breekt
Oooo, as dn diek straks breekt
Oooo, as dn diek straks breekt
Oooo, as dn diek straks breekt

03

Ier Vo Mien

Tekst

Ier Vo Mien

As d eenzaeme oagen
En de leegstaende aermen
Eindelijk saeme bin

Mi zn oat in dr schoat
En zn tong in de knoape
Zo probeert n te zaehen
Wat n dienkt:

Jie bin ier vo mien
Bloedmooi en fien
Mn kun wae doadgae misschien

Vor un nachtje of wat
Ei j mn eele leven aod
Je kan bluuve
Of wi waeggae a j dat wil

A ei j nog zo n zwaer oat
En nog zukke lege anden
Je bin veilig bie mien
A mn vriee
A mn aesem aele

Ier vo mien
Bloedmooi en fien
Mn kun wae doadgae misschien
Ier vo mien
Bloedmooi en fien
Mn kun wae bluuve misschien

k Kan t nie verdraehe
k Kan t nie zaehe
Tehen iemand om mn ene
Of wae dan ok
k Kan t nie verbaerhe
t Oar steeds mar aerher
En mn arte bonk ma

A mn vriee
A mn aesem aele

Jie bin ier vo mien
Bloedmooi en fien
Mn kun wae doadgae misschien

k Kan t nie verdraehe
Ma k kan t nie vraehe
Ik ei j t liefst alleen
Alleen vo mien

En och ik weet t
Strakjes verheet j t
Verheet je mien
Ma je bluuf altied

Ier vo mien
Bloedmooi en fien
Mn kun wae doadgae misschien
Je bin ier vo mien
Donkerder dan wien
Mn kun wae bluuve
Misschien

04

Slik Op De Waegt

Tekst

Slik Op De Waegt

Slik op de waegt
Slik an mn voeten
De kouwe hrond plak an mn laezen zo vast

t Is een zehen en een zwaere last
Ooooo, ik bin hier a zo vaek ewist
Ooooo, ik ae mn eihe a vaek verhist
Vandaehe nie

Slik op de waegt
De tael van de boeren
Tussen d akkers de sloaten
t Bloed van t land

Ik kiek en t plak al an mn anden
Ik snuve en proeve ut op mn tanden
Ooooo, ik bin hier a zo vaek ewist
Ooooo, ik ae mn eihe a vaek verhist
Vandaehe nie

Slik op de waegt
In t ievallige naejaer
En a j nie kiekt wae je loapt
Oar je soms mooi verrast

t Is een zehen en een zwaere last
Ooooo, ik bin hier a zo vaek ewist
Oooo, ik ae mn eihe a vaek verhist
Ma vandaehe nie

t Is een zehen en een last
Ier op t plaveisel leit t moeras
A wir en t zet zn eihe vast

Slik op de waegt
Slik an mn voeten

05

In De Kouwe Hrond

Tekst

In De Kouwe Hrond

Dr vaol een veuhel uut zn nist
Op een steenworp van de kroeg
Ie is nog nooit van uus ewist
Daevor is t nog vees te vroeg
Ma de kaerrekklokken lue
En de hlaezen hae in t rond
Maek je hin zurhen over oorlog
Op de kouwe hrond

O lei toch nie te janken
As dr vier zit in je n out
J ei mi klei en duuzend stenen
Jn eihen uus ebouwd
En as t waeter wir es t oahe komt
Hae de hlaezen wir in t rond
En dan wachte mn tot t overhaet
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond

Dr ange linten in dien boam op t aerf
En een schommelautoband
De bessen hroeie overa
Dr stae doorns op t land
De katte lei te slaepen
Op dn dam neffen dn ond
Behraev ier onze droamen ma
In de kouwe hrond

Hee mn m mn jachtheweer
En een hroate doaze kruut
Dan knalle mn t daek dr of
t Maek toch niks mir uut
Dn piano is ma brandout
En verdomd ik ruuke lont
Mn laehe strakjes mi mekoare
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond

Stier de pliesie ma nae Klompe
Mi dn biebel en n touwe
En mit een stikje zeepe
Een kadootje vo zn vrouwe
En dan staepelen mn banden op
Waer eest dn hostie stong
En dan kieke mn of t brande wil
Op de kouwe hrond

Hooi ma stenen nae dn aene
Die op dn toren staet
Praet nie mi de buren
Die spreke altied kwaed
Kiek uut vo mn hemoed
En ok vo dien valsen ond
Want ik dondere alle hlaezen in
Op de kouwe hrond
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond
In de kouwe hrond

06

Noorddiek

Tekst

Noorddiek

Weet je nog oe mn dae laehe
An dn Noorddiek?
Achter die plaeten van steen
Stil in de zonne
Zaelfs noe nog zie k de kleuren van jn anddoek
Zaelfs noe nog ruuk ik jn aer
In het kleinste zuchtje wind

Weet je nog oe mn dae laehe
An dn Noorddiek?
Mn slippers in t gos
Neffen je t-shirt en je tas
Zaelfs noe nog voel ik mn oat onder jn anden
Zaelfs noe nog weet ik oe t was
En weet ik iets van joe

Ma toch was t nie henog
t Kon alleen nog ma verhete oare
Wan t is nie gauw henog
t Kon alleen nog ma verlore hae
A docht ik dae nie an
Verlore hae
Ik docht dae nog nie an
Ik docht dae nog nie an

Ei jie t dan ontouwe?
Ik e t wae ontouwe
k E t aolemaele ontouwe

Weet je nog oe mn dae reee
Langs dn Noorddiek?
Mn zeie hin woord
Ik wist dat t offeloape was

07

Nie Noadig

Tekst

Nie Noadig

Ik liep over t durp
Vroeg mn eihe of of ze mn zaehe
Moeluk te verdraehen a j nog jong bin
Anders dan de rest
Dat dienk iedereen as n alleen haet
Over stille stenen vlak vo t donker

Wae bin mn dan aomae benauwd vo?
t Is nie noadig al mi al
Je za zie dat ut wae meevalt
Achterof
Wae bin mn dan aomae benauwd vo?
t Is nie noadig al mi al
t Is nie noadig
Nie noadig
Nie noadig

Rondjes rond dn Rienk
Draoie toa j bezwuumd bin en de waegt kwiet
Oewel j toch altied wae wi nae ruus kan
Weet je wat ik dienke?
Da j dus eemae niemand oef te vrezen
En niemand oef te wezen dan jeneihe

Wae bin mn dan aomae benauwd vo?
t Is nie noadig al mi al
Je za zie dat ut wae meevalt
Achterof
Wae bin mn dan aomae benauwd vo?
t Is nie noadig al mi al
t Is nie noadig
Nie noadig
Nie noadig

08

O Mn Bloedmooie Zeeland

Tekst

O Mn Bloedmooie Zeeland

Ik ging waeg nae naerehest
En ik stopte onderwaegt
Ik wilde graeg wat wete van ut land
Ik was op zoek nae diengen
Waevo ik hin woorden oa
Ma ik vond alleen ma modder, hrind en zand

Dus ik ging op pad naer aerehest
Waer een kennis van mn woont
En ik leende dae zn huus en zn fortuun
Ik gaf geld as waeter uut,
En al eel hauw was ik blut
En dae stieng ik tussen stof, cement en puun

O mn bloedmooie Zeeland
Wa mn dwiengt om te haen
Is da k altied wi trugkan
Op een dag laeh ik wi bie je an

Ik speelde mi mn leven
Want een gokje waeg k graeg
Ma dn inzet was wae meer dan eens te oage
Ik was op zoek nae diengen
Waevo ik hin woorden oa
En ik zag hoe aolle hoop op winst vervloog

O mn bloedmooie Zeeland
Wa mn dwiengt om te haen
Is da k altied wi trugkan
Op een dag laeh ik wi bie je an

In de hroate stad bin k een opgeslote beest
En zonsonderhangen hloeie ier nie nae
Ik mis de polders en de dunen en de zee
En de zoute wind die duh mn arte raest

O mn bloedmooie Zeeland
Wa mn dwiengt om te haen
Is da k altied wi trugkan
Op een dag laeh ik wi bie je an

09

Oesters Zonder Paerels

Tekst

Oesters Zonder Paerels

Ik vind t aollemae wae best
Ut duurt toch ma zo kort
k Voele d aerde kraeke
En da mn eihe lief verdort

Ik bin een kaerel die zn zin ma doet
En oesters zonder paerels smaeke goed

Ik loape recht vooruut
O k noe dronken bin of nie
Ik weet nie wae k naetoe gae
Mar ik kan dn aender zie

Ik bin een kaerel die zn zin ma doet
En oesters zonder paerels smaeke goed

Ik dienke vee an vroeher ma noe vin k het ok goed
En ik bin nie zwaer van arte en ok nie van hemoed
En as dn waereld voarder draoit is t goed

Ik bin een kaerel die zn zin ma doet
En oesters zonder paerels smaeke goed

Soms ou ik even stil
Dan zie k mn eihe stae
Dan ae k spiet van wa k ezeid ae
Of van wa k nooit ae gedae

Ik ope dat k vo rampspoed bluuf behoed
Ik bin hin held, ik kan nie tehen bloed
Ik bin een kaerel die zn zin ma doet
En oesters zonder paerels smaeke goed

10

Even Wachte

Tekst

Even Wachte

Even wachte
Tot t echt begint
Ut liek nog rustig
De nacht vaol in

Even wachte
Tot het laeste licht
Verdwenen is
En gistere oaren is

Jie kleurt de wegen in
Je naem in t Zeeuwse licht
Even wachte
Even wachte

Overa wae o k gae bin jie
Overa te dichtbie
Jie bie mien
En ik bie joe
Aerehest
Altied

Even wachte
Totdat k vaorder kan
De locht oar ijler
Da komt r van

Even wachte
Toa t niemandsland
Verdwenen is
Te klein voor ons hebleken is

Jie kleurt de wegen in
Je naem in t Zeeuwse licht
Even wachte
Even wachte

Overa wae o k gae bin jie
Overa te dichtbie
Jie bie mien
En ik bie joe
Aerehest
Altied

Alle wegen komme uut
Uut op dit punt
Je kan t wae zie
As een besluut

Overa wae o k gae bin jie
Overa te dichtbie
Jie bie mien
En ik bie joe
Aerehest
Altied

11

Liever Nie Alleen

Tekst

Liever Nie Alleen

A mn bienae a verhete bin
A mn oud en glad verslete bin
A mn bienae weghae en
Steeds meer dienke an t begin

A k nog een keer nae de zee wil staere
Kom dan mee en lae mn t goed bewaere:
Oe mn waere en oe mn bin

t Is wae tied om ier te staen
Loap je mi mn nae de zee?
k Bin nie benauwd om doad te haen
Ma k gae liever nie alleen

As mn kleren fladdre an mn lief
En mn botten voele koud en stief
A k ut aende a kan zie
t Kom ma zo langsaem dichterbie

A k nog een keer in de zee wil drieve
En je naem nog es in t zand wil schrieve
Want je liefde bluuf mn bie

t Is wae tied om ier te staen
Loap je mi mn nae de zee?
k Bin nie benauwd om doad te haen
Ma k gae liever nie alleen

Stap je saeme mi mn t waeter in?
Net zo naekt as mn gekomme bin?
Laet je kleren ma op t strand
Bie dat laeste bitje zand

En dan vor altied waeg in t waeter zienke
Niks mi voele niks mi overdienke
t Is noe klaer, t is echt verbie

Dus t is tied om ier te staen
Loap je mi mn nae de zee?
k Bin nie benauwd om doad te haen
Ma k gae liever nie alleen
O t is goed om ier te staen
Loap je mi mn nae de zee?
k Bin nie benauwd om doad te haen
Ma k gae liever nie alleen

12

A K Nie Langer

Tekst

A K Nie Langer

A k nie langer
Mit je mee kan
A k nie langer
Joe kan zie

Dan is t henog ewist
Henog vo mien
Dan is t wae mooi wist
Vread mooi

A k nie langer
Mit je mee kan
A j nie langer
Bie mn bin

Dan is t henog ewist
Henog vo mien
Dan is t wae mooi wist
Vread mooi
Vread mooi

A k nie langer
Mit je mee kan
Bluuf nie wachte
Hae ma duh
Hae ma duh
Hae ma duh…